Om Idrottare för Miljön

Bakgrund
Med en växande världsbefolkning och ett överutnyttjande av jordens resurser blir det alltmer angeläget med en omställning till ett hållbart samhälle. En sådan förändring innebär inte en sänkning av livskvalitet, snarare tvärt om. Vi kan höja livskvaliteten i hela världen, även i Sverige! Att rädda naturen med dess mångfald har en etisk innebörd som sträcker sig utöver den enskilda människans egennytta. Vi är alla beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen måste ta sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”.

Med denna insikt bildades Idrottare för miljön som ett nätverk för idrottföreningar, ledare och utövare.

Vision
Vår vision är att skapa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi gör detta genom att utbilda idrottföreningar, ledare och utövare i Det Naturliga Stegets metod för att ge dem verktyg att kunna förmedla kunskapen vidare på ett innovativt och inspirerande sätt.

Syfte
Idrottare för miljöns syfte är att skapa dialog och kommunicera på ett unikt och stimulerande sätt, genom sitt nätverk som vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

Idrottare för miljön hållbarhetsarbete vilar på vetenskaplig grund och består av att:

– Förmedla kunskap om miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor till idrottare och via idrottare.

– Stödja idrottsevent där hållbarhetskunskap förmedlas.

– Lyfta fram föreningar, ledare samt idrottare som genomgått vår utbildning eller har likvärdig kunskap om hållbarhetsfrågor.

Värderingar
Idrottare för miljön är en obunden, kreativ och inspirerande organisation där dialog och möten mellan människor skapar grunden för att åstadkomma kunskapsutveckling och beteendeförändringar hos oss själva och samhället runt omkring oss.

Inom Idrottare för miljön skall vi alla ta sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt.