Nätverk

Idrottare för Miljöns Nätverk är den perfekta platsen för dig som vill få ökad kunskap i hur du ställer om miljö, hälsa och sunda matvanor till en hållbar inriktning samtidigt som du själv skapar en plattform för bra affärer.


Idrottare för Miljon

Genom vårt nätverk sprider vi kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt,  hållbarhetsarbete, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Vi erbjuder ledare och aktiva kompetensutveckling och möjlighet att utbyta erfarenheter med likasinnade.

Idrottare för Miljön samarbetar med Svanen och Generation PEP. Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att använda Svanen i er marknadsföring stärker ni ert eget varumärke och kan få en konkurrensfördel på marknaden. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Idrottare för Miljön arbetar samman med Generation Pep där vi arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. En Folkrörelse för mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Idrottare för Miljön vill erbjuda föreningar och skolor/kommuner att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda miljö, hälsa och sunda matvanor som konkurrensmedel. Att äta ekologiska och hälsosamma matvaror tillsammans med fysik aktivitet är viktigt. Vi är övertygade om att sprängkraften i Svanen och Generation PEP kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle. Vi på Idrottare för Miljön vill att ni ska bli så framgångsrika som möjligt. Därför uppmanar vi er att visa upp ert goda miljöarbete och profilera ert varumärke tillsammans med medlemskap i Idrottare för Miljöns Nätverk.
Mer info.
Hemsida:E-post:
Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med. Generation Peps arbete utgår från FYSS och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) och vi samarbetar med etablerade kunskapspartners. Samarbetsinitiativ som vi medverkar i granskas genom tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse.
Mer info.
Hemsida:E-post:
Miljömärkning Sverige

Svanen ”föddes” 1989, när Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön.

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU-Blomman i Sverige. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "Väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". 1998 bildades bolaget SIS Miljömärkning AB, som under 2009 bytte namn till Miljömärkning Sverige AB. Bolaget ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag. På regeringens uppdrag förvaltar och utvecklar Miljömärkning Sverige AB miljömärkena Svanen och EU-Blomman (också känd som EU Ecolabel).
Mer info.
Hemsida:E-post: